Ránk szabadulhat az SMS-reklám

Angol szakemberek szerint az SMS-rekl�m lesz az �v nagy marketingfog�sa. Mik�zben Nagy-Britanni�ban �ppen most fogadtak el egy olyan k�dexet, mely szerint csak annak k�ldhető sz�veges mobil�zenet, aki erre előzetesen enged�lyt adott, Magyarorsz�gon laz�tanak ezen a k�t�tts�gen, ami az �rtatlan fogyaszt�kra z�d�thatja a k�retlen rekl�mok �z�n�t.

Mesterh�zi D�vid
2001. m�jus 25. p�ntek 15:11


Kapcsol�d� anyagaink:
Bomba �s rekl�m SMS-ben

A Wireless Advertising Association (WAA) szab�lyzata alapj�n, aki SMS-ben akar hirdetni, annak elősz�r is enged�lyt kell k�rnie a megc�lzott előfizetőktől - k�z�lte a BBC. A k�dex ezen k�v�l meghat�rozza a k�ldhető �zenetek maxim�lis hossz�t, k�telezi a rekl�moz�t, hogy az �zenetekben pontosan szerepeljen a felad�, �s b�rki b�rmikor a lehető legegyszerűbben letilthassa a rekl�mokat.

Eddig v�dve voltunk

De mi a helyzet n�lunk? Az Index �rdeklőd�s�re kider�lt, hogy most k�sz�l a rekl�mk�dex kieg�sz�t�se. S�gi �gnes, a Rekl�m Vil�gsz�vets�g magyarorsz�gi tagozat�nak főtitk�ra elmondta: a telefonra, faxra, e-mailre vonatkoz� elő�r�sok m�r eddig is megk�vetelt�k, hogy a rekl�moz� előzetesen enged�lyt k�rjen a fogyaszt�t�l a rekl�m elk�ld�se előtt (ak�r az �j brit szab�lyoz�sban).

Nincs menekv�s a k�retlen rekl�m elől?

Az �j normasz�veg (b�r m�g t�bb v�ltozat l�tezik), ebből a k�rből kiemelte a faxot �s a telefont, ezekn�l az előzetes j�v�hagy�st "egyidejű j�v�hagy�sra" v�ltoztatva. A tervezet nem r�szletezi, hogy ez SMS eset�n mit jelenthet. Az Index szemantikai munkacsoportja sem volt k�pes kik�vetkeztetni, hogy a sz�veges �zenetet megkap� mobiltulajdonos eset�ben hogyan �rtelmezhető az "egyidejű j�v�hagy�s". Ezt S�gi �gnes sem tudta megmagyar�zni, szerinte ez a m�dos�t� javaslat m�g nagyon friss, �s (t�bbek k�z�tt az ilyen felvet�sek nyom�n) m�g pontos�t�sokra szorul.

Olvasnak, mint a katonatiszt

Egy brit k�s�rlet alapj�n igazol�dni l�tszik az a te�ria, miszerint az SMS-rekl�m igen hat�kony marketing eszk�z lehet. Ez �v elej�n a Mobile Channel nevű rekl�mc�g ezer jelentkező r�szv�tel�vel ind�totta a k�s�rletet, amelyben az előfizetők napi h�rom rekl�m-SMS-t fogadtak, �s ez�rt cser�be h�rom lehetős�g k�z�l v�laszthattak: mobilsz�ml�jukat cs�kkenthett�k, kedvezm�nnyel v�s�rolhattak a rekl�mozott cikkekből, illetve a megsp�rolt �sszeget j�t�kony c�lra is felaj�nlhatt�k.

Az eredm�nyek elemz�s�ből kider�lt: a r�sztvevők 74 sz�zal�ka minden �zenetet elolvasott, 63 sz�zal�k pedig v�laszolt vagy cselekedett az �zenetek hat�s�ra. A direct mail kamp�nyok eset�n a v�laszol�k ar�nya �ltal�ban a 3 sz�zal�kot sem �ri el. A Mobile Channel a sikeres pr�ba ut�n j�liusban akarja elind�tani szolg�ltat�s�t, �s a c�g arra sz�m�t, hogy kar�csonyig 25 ezer előfizetője lesz.

Spam-vesz�ly

Brit szak�rtők szerint a r�szletes szab�lyoz�s ellen�re a WAA nem tud majd mit kezdeni azokkal, akik nem tartj�k be elő�r�sait, �s nem k�v�nt hirdet�sekkel �rasztj�k el a mobilelőfizetők telefonjait. Az ingyenes internetes SMS-k�ld�si lehetős�geket kihaszn�l�, telefonokat lefagyaszt� "SMS-bomb�z�sok", illetve vakt�ban k�ld�zgetett rekl�mok m�r t�bb eur�pai orsz�gban okoztak gondokat. Ausztri�ban az�rt nem tudt�k kezelni a probl�m�t, mert p�ld�ul az sms.at az adatv�delmi elő�r�sok miatt nem nyomozhatta le, ki �l vissza szolg�ltat�s�val, a fogyaszt�v�dők pedig az�rt voltak tehetetlenek, mert a rekl�m-SMS jogi szempontb�l nem is l�tezett.

N�lunk se spam, se rekl�m

A szolg�ltat�kat megk�rdezve kider�lt: n�lunk is t�bb c�gnek esz�be jutott m�r SMS �tj�n rekl�mozni, de ez eddig legink�bb a szolg�ltat�k ellen�ll�s�n bukott meg. Suba J�nos, a Pannon GSM sz�vivője elmondta, hogy a fogyaszt�kat szeretn�k megk�m�lni az ilyesfajta zaklat�st�l, �s emiatt p�ld�ul m�g a mobiltelefonok k�pernyőj�n megjelenő v�rosn�v-kijelz�sről is komoly vita zajlott a c�gen bel�l.

Elk�pzelhető, hogy a h�rk�zl�si piac liberaliz�l�sa ut�n megjelennek olyan mobilc�gek, akik kifejezetten ilyen "hallgass (olvass) rekl�mot, �s ingyen telefon�lhatsz" t�pus� szolg�ltat�sokb�l �lnek majd. Suba azt is elmondta, hogy az SMS megjelen�sekor sokan tartottak att�l, hogy egyesek ezt a kommunik�ci�s m�dszert is zaklat�sra vagy spammol�sra haszn�lj�k majd, de ez a f�lelem v�g�l szerencs�re nem igazol�dott.

Copyright © 2000- - Ozeki Ltd | info@ozeki.hu
Home > Products > SMS > Message Server 6 > More information > Press > www.index.hu > Parkolsi dj SMS-ben?
Legal | Privacy | Terms of use | 175
3.232.96.22 | 92.118.27.157 | Login